Et vigtigt skridt er taget på vejen mod en international aftale om databeskyttelse


globalaftale

Det rykker for privacy- og databeskyttelsen for tiden.

På den netop afsluttede  31th International Conference for Data Protection and Privacy Commissioners, der blev afholdt 3-5 november i Madrid og med deltagelse af mere end 100 repræsentanter for statslige datatilsyn og de såkaldte data-kommissærer fra mere end 50 lande samt en lang række virksomheder som f.eks. Google og Facebook , er der indgået en international aftale til bedre beskyttelse af personoplysninger og privacy.

International Standards on the Protection of Personal Data and Privacy fastslår som et princip, at databehandling kun er tilladt inden for og på tværs af landegrænser efter akcept af “datasubjektet” (personen hvis data det drejer sig om).  Det er på engelsk formuleret som “free, unambiguous and informed consent” og kan på dansk oversættes til: et klart, utvetydigt og formuleret samtykke.

Det fastlås også, at databehandlingen bør kun være i drift så længe det er nødvendigt til opfyldelse af det specifikke formål data er indsamlet samt, at databehandlingen kun bør ske på tværs af internationale grænser, såfremt den pågældende  jurisdiktion som et minimum opfylder minimumskravet til databeskyttelse i henhold til aftalen.

Aftalen som den foreligger er ganske vist ikke bindende, men det er underskrivernes hensigt at gennemføre en international bindende aftale sandsynligvis via FN og det forventes at det aktuelle dokument vil være vejledende for det endelige udkast.

Det er ikke tilfældigt at en sådan aftale presser sig på nu samtidig med at nye forretningsmodeller som f.eks. cloud computing bliver kraftigt markedsført. Hertil kommer den øgede interesse for sociale netværk blandt både personer og virksomheder, brug af søgemaskiner, internet handel osv.

Sidst der blev lavet en international aftale om overførsel og beskyttelse af data var i forbindelse med udfærdigelsen af de såkaldte Safe Harbour principper mellem EU og USA. Men med en globaliseret økonomi kan en bilateral aftale mellem EU og USA ikke stå alene og virksomhederne har efterhånden erkendt at data ikke bare kan være frit tilgængelig og at forbrugeren ikke  blot skal affinde sig med, at virksomheden  vil tage sig af sikkerheden. 

Især Google og Facebook er kommet under et stort internationalt pres for at ændre deres databrug og praksis. Således er Facebook for nylig gået med til globalt at ændre behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en klage fra den canadiske privacy kommissær. Google har ligeledes flere gange revideret sin egen praksis for håndtering og opbevaring af personoplysninger i forbindelse med klager fra Europa-Kommissionen.

Virksomheder som bl.a. Microsoft, Google, Facebook har været ret aktive i Madrid, fordi de ser en interesse i at have en klar aftale om datamanagement og dataoverførsel, eftersom det giver et stabilt marked på lige konkurrencevilkår. Man har indset, at enslydende restriktioner med et klart præciseret ansvar i en lang række vigtige markeder, både kommercielt så vel som økonomisk er at foretrække, frem for færre påbud og større usikkerhed.  

Netop opbakningen blandt de globale operatører samt datamyndigheder fra en lang række lande med en hidtidig uset aktiv medvirken af NGO´ere og privacyfortalere giver aftalen, der lægger sig tæt op ad EU´s databeskyttelsesdirektiv,  gennemslagskraft til trods for at den ikke er juridisk bindende. Der arbejdes nu videre med aftalen i en arbejdsgruppe med det sigte at opnå en international bindende aftale.

Kilde til nyheden kan hentes her.

Aftalen giver ny mening til den i 2001 lancerede vision om “One World, One Privacy” og befordrer den af Ontario privacy kommissær Ann Cavoukian i 2005 introducerede Global Privacy Standard. Tendensen for at arbejde for et ensartet regelsæt er ligeledes for ganske nylig kommet til udtryk i to forslag til en føderal privacy lov i USA til erstatning for det kludetæppe af  delstatslovgivninger, som volder virksomhederne et stort besvær.

Den større internationale forståelse vil uden tvivl gøde jorden for mere ensrettet international retsregulering og standardisering for privacy og databeskyttelse og EU vil uden tvivl komme til at spille en væsentlig rolle i dette arbejde. En vigtig forudsætning vil være, at den forestående opdatering af EU´s nuværende rammedirektiv om databeskyttelse, som for tiden er i offentlig konsultation, vil være i stand til at tage højde for det næste årtis samfundsmæssige udfordringer og teknologiske udvikling.

I den sammenhæng vil det uden tvivl være nødvendigt med en langt større forståelse for privacy (og i og for sig for alle menneskerettighederne) som allerede bør starte i skolen. Samtidig bør der lanceres obligatoriske kursusforløb i privacy og databehandling for medarbejdere i private og offentlige virksomheder ligesom der bør introduceres en relevant bachelor- eller diplomuddannelse. Disse initiativer kunne Danmark sagtens stå i spidsen for.

EU: forbrugeren skal sige ja til cookies


cookies

I det direktivudkast, der blev vedtaget på rådsmødet d. 26. oktober og omtalt i blogindlægget d. 3. november, præciseres borgerens privacy ved at fastslå, at navne, emailadresser og bankoplysninger, data om alle telefonsamtaler og internetsessioner, skal opbevares sikkert med henblik på at undgå uheld eller at disse data med vilje falder i de forkertes hænder. Det fremgår også, at brugeren skal have klar og fyldestgørende besked om hvorledes der er forholdt med hans data og at han skal give sit samtykke til at hans data gemmes og at andre kan få adgang til disse data.

Dette er på engelsk formuleret således i udkastet: ” Member States shall ensure that the storing of information, or the gaining of access to information already stored, in the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condition that the subscriber or user concerned has given his or her consent, having been provided with clear and comprehensive information, in accordance with Directive 95/46/EC…”

Denne revision af EU´s databeskyttelsesdirektiv kan vise sig at få en endog meget stor negativ indvirkning på online-annoncering med kravet om, at annoncører på forhånd skal indhente brugerens samtykke før de kan placere de såkaldte cookies på deres servere med det formål at effektivisere reklamepraksis ved at gennemføre en målrettet kommunikation og markedsføring ( personligt identificerbare forbrugerdata). Det er altså ikke nok som  hidtil blot at informere om brugen af cookies herunder at et fravalg er muligt.

En cookie er betegnelsen for en tekst-fil, der for en bestemt tidsperiode er gemt på en klient på vegne af en server. Servere gør normalt brug af cookies til at gemme brugeridentifikation, brugeradfærd og indkøbsvaner. Cookie´en bliver sendt tilbage til serveren ved senere forespørgsler fra klienten.

Mange vil måske mene, at en regulering af brugen af cookies er unødvendig og hæmmende for den digitale økonomiske og samfundsmæssige udvikling. Jeg er ikke enig.  De grundlæggende principper for privacy bør fastholdes. Det må være i alles interesse, at der sikres et reelt forbrugervalg og at der er åbenhed om virksomhedernes forretningsmodeller, for mindre gennemsigtighed øger risikoen for kontrol og det kan ikke accepteres i et demokrat. Økonomisk vækst, der befordrer, at forbrugere fristes over evne eller af forlokkende tilbud er ikke at foretrække. Men der er faktisk mere på spil. Efter min opfattelse vil en uhæmmet brug af cookies og andre digitale mekanismer være med til faktisk at hæmme den økonomiske udvikling, fordi der er risko for en indsnævring af den fri konkurrence gennem dannelse af digitale  monopoler og andre markedsbekrænsende arrangementer.

EU-Kommissionen har gentagne gange udtrykt bekymring over indsamling af forbrugerdata til brug i online-annoncering og samtidig slået fast, at den ikke vil tøve med at gribe ind, såfremt branchen ikke selv aftaler et regelsæt, jfr. eksempelvis EU-lovgivning om online-annoncering på vej. Med det foreslåede direktivudkast synes EU-Kommissionen ikke mere at afvente en tilfredsstillende branchekodeks. Forholdet er det, at flere branche-organisationer har udarbejdet adfærdskodeks for online-annoncering, men de giver kun forbrugeren en opt-out og ikke en opt-in mulighed (forbrugersamtykke). Principperne om gennemsigtighed og forbrugervalg og -kontrol synes derfor ikke at være opfyldt.

Meget kunne tyde på, at direktivukastet som en del af “telepakken” vil blive endelig vedtaget af EU-Rådet og EU-Parlamentet inden årets udgang med den konsekvens, at ISP´ere, som f.eks. Google og Microsoft samt en en lang række annoncenetværk vil blive tvunget til at indhente brugerens samtykke, før indsamling af data med henblik på brugerens interaktion. Cookies vil kun være tilladt uden direkte brugerens samtykke, såfremt de er “strengt nødvendige” for at yde en service brugeren “udtrykkeligt” har bedt om, som f.eks. at gemme indkøb via hjemmesider for nethandel.

Det er i skrivende stund imidlertid uklart, hvorledes de enkelte EU-lande, herunder Danmark, vælger at implementere direktivet i konkret lovgivning, men det synes at være udelukket, at komme uden om kravet om forbrugerens samtykke til oprettelse af cookies. Det vil uden tvivl gøre det vanskeligere at bruge hjemmesider i fremtiden og man kan stille sig selv det spørgsmål, om udbydere vil risikere at se bort fra loven i det håb at loven ikke vil kunne håndhæves i praksis ?

Branchen er sat under pres, men mon ikke den under alle omstændigheder vil kunne nå at udarbejde en kodeks, som i det væsentligste opfylder direktivudkastet og at man dermed undgår en lovregulering, som kan vise sig at blive mere rigoristisk og mindre adræt og alligevel ikke effektiv nok.

Berlinmuren 1961-1989


berlinmuren

I dag er det 20 år siden at Berlinmuren faldt. Det verdenskendte symbol på ikke alene den kolde krig og jerntæppet, men også for en stats totale kontrol og en befolknings undertrykkelse eksisterer ikke mere.

Det er værd at holde en lille pause fra hverdagens sysler og lade tankerne om denne i grunden epokegørende begivenhed få audiens.

At tænke sig at millioner af mennesker uden større blodsudgydelser under parolen “vi er folket” med ét oplever følelsen af frihed og er del af en fælles eufori og glæde som fører med sig, at DDR, et af de mest overvågede samfund i verden, faldt i grus med en dominoeffekt for hele det daværende Østeuropa er ganske enestående. Jeg tror at mange ligesom jeg selv blev revet med af den frihedsbegejstring, som tyskerne og senere stort set alle østeuropæerne gav udtryk for i de dage og i tiden derefter.

For dem som har oplevet at blive overvåget og leve i evig utryghed vil glæden over frihed være overvældende. Vi andre, der i det meste af vores voksenliv, betragter frihed og tryghed som en selvfølgelighed, har nok svært ved virkelig at fornemme den tilstand. Det er faktisk synd. Ikke kun for selve oplevelsens skyld, men også fordi begivenheden sætter sig dybe spor i ethvert menneske.

Mange andre har dog haft den samme erfaring på befrielsesdagen 4. maj 1945 om aftenen. På ruinerne af 2. verdenskrig blev De Forenede Nationer grundlagt 24. oktober 1945 og Menneskerettighedserklæringen blev vedtaget 10. december 1948. To flotte resultater af menneskets skabertrang og empati på næsten 6 års smertende og selvdestruktive handlinger.

For os alle gælder det imidlertid at minde os selv om, at frihed og menneskerettigheder, herunder privacy ikke er naturlove og derfor skal vi fejre en dag som i dag. Vi må aldrig miste idealet og synet på bolden, hvilket er så meget desto større en udfordring, når tilværelsen i et moderne samfund er uhyre kompliceret. Det er krævende at leve i et demokrati. Det forudsætter en aktiv medleven af os alle og det er jo desværre ikke tilfældet i en udstrækning, som man kunne ønske sig det. Eksemplevis viser undersøgelser, at mange føler sig som tilskuere i forhold til den teknologiske udvikling. Det kan true demokratiet.

Et samfund i balance og harmoni forudsætter engagement, information og debat. Det vi især skal være opmærksomme på er den “snigende” kontrol og overvågning og at vi som individ har kontrol og til bunds kender de informationsteknologiske muligheder og konsekvenser. At udvikle informationsteknologien,så den er enkel, gennemskuelig og i brugerens kontrol er i den sammenhæng relevante pejlemærker.

Det er et tema, som man ud fra et privacy synspunkt kunne bruge anledningen til i dag at reflektere over.

glasbygning

EU-Rådet godkender notifikationspligt ved databrud


eulogo

På  et rådsmåde d. 26. oktober 2009 er det nu, blandt andre emner,  vedtaget at indføre en pligt til at offentliggøre brud på persondatasikkerheden.

Teknisk set er der tale om at styrke og forbedre forbrugerbeskyttel-sen i direktiv 2002/58/EF (direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation), som hidtil er blevet implementeret i dansk lov ved lov nr. 450 af 10. juni 2003 om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet.

I den af EU-Rådet og Europa-Parlamentets fælles begrundelse for ændring af det oprindelige dirketiv slås det fast, “at det er nødvendigt at sikre, at der tilbydes forbrugerne og brugerne den samme beskyttelse af privacy og personoplysninger, uanset hvilken teknologi der anvendes til at levere en bestemt tjeneste.”

Herefter nævnes det, “at de kompetente nationale myndigheder bør fremme borgernes interesser og bl.a. bidrage til at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. Derfor bør de nationale myndigheder have de nødvendige midler til at udføre deres opgaver, herunder tilstrækkelige og pålidelige data om sikkerhedshændelser, der har bragt personlige oplysninger i fare. De bør overvåge serviceudbydernes foranstaltninger og udbrede best practice for udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester. Udbyderne (ISP’ere) skal derfor registrere brud på datasikkerheden med henblik på en yderligere analyse og evaluering af myndighederne.

Fællesskabsretten [persondataloven i Danmark] pålægger den registeransvarlige pligter for behandling af personoplysninger, herunder en forpligtelse til at iværksætte fornøden teknisk og organisatorisk beskyttelse mod for eksempel tab af data. De krav til anmeldelse af databrud, som er indeholdt i direktiv 2002/58/EF (direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) strukturerer hvorledes myndighederne og berørte personer skal underrettes, når  persondata er blevet kompromitteret.

Underretningspligten er begrænset til databrud for så vidt angår den elektroniske kommunikationssektor. Men underretning af sikkerhedsbrud afspejler borgernes generelle interesse i at blive informeret om sikkerhedssvigt, som kan resultere i at deres personlige data går tabt eller på anden måde kompromitteres, samt af de forholdsregler, der er eller bør være til rådighed med henblik på at minimere et muligt økonomisk eller socialt tab, der kunne være en følge af disse fejl.

Brugernes interesse i at blive underrettet er klart ikke begrænset til den elektroniske kommunikationssektor og derfor bør der eksplicit gælde et obligatorisk krav om notifikationanmeldelse for alle sektorer og bør derfor gennemføres som en prioritet på EU-niveau. Derfor bør Kommissionen i samråd med den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, tage passende skridt til straks at tilskynde hele Fællesskabet til at anvende principperne om underretning af databrud som reguleret i direktiv 2002/58/EF, uanset hvilken sektor eller den type oplysninger der er tale om.

Et databrud kan, hvis det ikke adresseres rettidigt og på en hensigtsmæssig måde, resultere i store økonomiske tab og social skade, herunder identitetstyveri for den berørte person. Derfor skal internetserviceudbyderen, lige så snart han er blevet klar over, at et sådant brud har fundet sted, underrette dette til den relevante nationale myndighed. De personer hvis data og privacy kan blive berørt af bruddet, skal straks underrettes med henblik på at give dem mulighed for at træffe de nødvendige forholdsregler. Et brud skal betragtes som at have en negativ indvirkning på en persons data eller privacy, såfremt det kan resultere i f.eks. identitetstyveri, fysisk skade, ydmygelse eller tilsværtning af omdømme i forbindelse med brugen af kommunikationstjenesten. Notifikationen skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, som udbyderen har truffet for at håndtere bruddet, samt anbefalinger til den berørte person.”

Det fremhæves envidere “at myndigheder og domstole i medlemsstaterne ikke kun bør fortolke den nationale lovgivning i overensstemmelse med selve direktivet, men også sikre, at fortolkningen ikke strider mod de fundamentale frihedsrettigheder eller generelle fællesskabsretlige principper, såsom proportionalitetsprincippet.”

Rådets beslutning om indførelse af et krav om underretning ved databrud har været ventet et stykke tid efter at der først var opstået uenighed mellem Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen om direktivets rette udformning. Processen er endvidere blevet fremskyndet på baggrund af en lang række aktuelle sager om databrud, som mere eller mindre tilfældigt er kommet til offentlighedens kendskab.

Der er imidlertid ikke i første omgang tale om et generelt krav, som mange ellers havde håbet på, og den omstændighed at f.eks. e-banking og online shopping ikke er omfattet, vil begrænse konsekvenserne af påkravet betydeligt. Men det er værd at bemærke, at den førnævnte hensigtserklæring om at arbejde for en mere generel notifikationspligt givetvis vil bane vejen for en mere omfattende regulering på sigt og dermed en strammere databeskyttelse i EU.   

Derudover henstår der stadig en udmyntning af principperne i konkret lovgivning. Der kan allerede nu rejses spørgsmål om hvorledes et databrud skal defineres, hvem og hvorledes der skal gives underretning osv.  Hvornår reglerne vil få virkning i Danmark er det svært at udtale sig om i dag,men det er højst tænkeligt at en endelig lovgivning vil afvente EU-Kommissionens policy-udspil i 2010 om at styrke internet- og informationssikkerheden, som sandsynligvis også vil omfatte en udvidet notifikationspligt ved databrud.

Der er tale om et første og vigtigt skridt, som fortalere for privacy vil anerkende. Der har imidlertid været udtrykt betænkeligheder fra industrien, som anser kravet som  bureaukratisk og fordyrende.

Om de relevante bevæggrunde for indførelse af en notifikationspligt ved databrud kan i det store og hele henvises til  Rådet for Større IT-Sikkerheds brev 25. maj 2009 til videnskabsminister Helge Sander.  Download direktivforslaget her.