“Eo Romam iterum crucifigi”


Overskriften hedder på dansk: “Jeg er på vej til Rom for at blive korsfæstet igen” og er ifølge den oldkirkelige tradition Jesus Kristus svar til apostlen Peters berømte spørgsmål: ” Quo vadis?” eller: hvor går du hen, herre?  Jesus Kristus skal ind til Rom for at blive korsfæstet igen, denne gang på Peters vegne, så Peter vender om og går tilbage til sin korsfæstelse i Neros cirkus.

Jeg tillader mig at opfordre regeringen til at stille sig selv det samme legendariske spørgsmål, efter at anti-terrorpakke I og anti-terrorpakke II blev gennemført i henholdsvis 2002 og 2006. Anledningen er, at  Justitsministeriet 9. september 2010 har offentliggjort en redegørelse om erfaringerne med denne lovgivning, der har til formål at sikre en tilstrækkelig effektiv indsats mod terrorisme. Til brug for redegørelsen har Justitsministeriet i det væsentligste indhentet udtalelser fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste.

Med det kommissorium og de deltagende høringsparter er det ikke overraskende, at redegørelsen ret ukritisk har fokus på lovenes forebyggende og efterforskningsmæssige effekt. Det er der i princippet ikke noget forkert i, men jeg er nu helt enig i den kritik, som chefjurist Jacob Mchangama, Cepos giver udtryk for i et notat 7. oktober 2010. Der er behov for en langt mere afbalanceret afvejning af de modsatrettede hensyn i forbindelse med terrorbekæmpelsen og specifikt i forhold til privatlivsbeskyttelsen.

Men det kan jo nås endnu. Regeringen kunne i øvrigt lade sig inspirere af den britiske indenrigsminister Theresa May, som i forbindelse med en revision af dele af den engelske terrorlovgivning bl.a. har inviteret den private non-profit organisation Liberty til at komme med et bidrag. Liberty´s formål er at fremme værdier som værdighed, ligebehandling og fairness for det enkelte menneske, som grundlaget for et demokratisk samfund.

Liberty´s svar med den sigende titel: From “war” to law, fremhæver i forordet, “at  det er en vital opgave for regeringen, politi og anklagemyndighed at beskytte liv og en demokratisk livsførelse og at rammeværket for de fundamentale friheds- og menneskerettigheder udgør den underliggende filosofi, der adskiller os fra tyranner og terrorister. Det er robust og tilstrækkelig fleksibelt til at modstå voldelige og ideologiske trusler og binder et forskelligartet samfund sammen og giver inspiration og modstandskraft i svære tider”.

Det skal understreges at den engelske terrorlovgivning på flere punkter er langt mere vidtrækkende end den danske, men rapporten tjener alligevel efter min opfattelse til at være en øjenåbner for de principielle overvejelser for og imod mere anti-terrorlovgivning og overvågning.

Privatlivsbeskyttelsen fremhæves flere steder i rapporten med henvisning til Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om ret til respekt for privatliv og familieliv. Det pointeres, at der er tale om en “kvalificeret og balanceret” ret, men enhver indgriben bør være nødvendig, proportional og i henhold til lov. Rapporten nævner eksempelvis, at adgang til kommunikationsdata, der tilsyneladende opleves som en af de mindst intruderende overvågningsmetoder, imidlertid  kan have en alvorlig indvirkning på privatlivsbeskyttelsen, fordi det er muligt at opbygge et detaljeret billede af et menneskes aktiviteter, livsstil og referencer.

Om logningsbekendtgørelsen, der som bekendt pålægger teleudbydere at registrere og opbevare oplysninger om tele- og internetdata (dog ikke pakkedata), er der tidligere blevet fremsat europæisk og dansk kritik, herunder fra Retssikkerhedsfonden.

Det kan forekomme en smule overraskende at Justitsministeriet ikke i højere grad i sin redegørelse har inddraget den kommende revision af EU-persondatadirektivet samt den skærpelse af privacy, som for tiden er genstand for overvejelser i EU-Kommissionen og hvor netop  Lissabontraktaten nu giver EU mulighed for at fastsætte omfattende og sammenhængende regler om databeskyttelse for alle sektorer, herunder politi og strafferet. Sidstnævnte omstændighed vil netop kunne få betydning for en fremtidig revision af logningsdirektivet. I et offentliggjort kommuniké 20.7. 2010 fra EU-Kommissionen til Europa-Parlamentet om resultater og fremtidige udfordringer for EU´s anti-terror policy fremgår det, at udfordringen består i at sørge for, at instrumenter til dataudveksling dækker reelle behov, således at medlemsstaterne kan udveksle den information, der er nødvendig til at hindre og bekæmpe terroranslag og samtidig sikre fuld respekt for retten til privatliv og databeskyttelse.

I en rapport fra ESRIF, der har debatteret aspekter af europæisk forskning og innovation med det formål at styrke borgerens sikkerhed, fremgår det   “at beskyttelse af EU’s befolkning og infrastruktur skal afspejle god regeringsførelse, økonomisk fornuft og respekt for grundlæggende rettigheder og Europas kulturelle værdier”.

Det er naturligvis ikke en let opgave at sikre anti-terrorbekæmpelsen og privatlivsbeskyttelsen på én og samme tid, men det kan og skal lade sig gøre i et demokratisk samfund. Det er sagt før, men kan godt gentages: effektiv sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er begge med til at give borgeren tryghed. Der er ikke tale om et enten eller, men om et både og. Konkret skal der foretages en vurdering af et indgrebs proportionalitet og nødvendighed i forhold til privatlivsbeskyttelsen (og de øvrige friheds- og menneskerettigheder). Den nugældende anti-terror lovgivning har jo virket, så der er efter min mening ingen anledning til at tildele yderligere beføjelser til de retshåndhævende myndigheder, men snarere at begrænse dem.  Eksempelvis kunne kriterierne for domstolsprøvelsen præciseres  skarpere samt efterretningstjenestens efterforskningsmidler afgrænses mere i forhold til selve afværgelsen af terrorhandlingen. Der er derfor heller ingen grund til at mere terrorbekæmpelse sker på demokratiets og retsstatens bekostning. Nok er nok. Det er sådan set også regeringens holdning og det er jo altid noget. Men det er imidlertid nødvendigt med en forbedring af privacy og retsbeskyttelsen for den enkelte på en række specifikke områder og den kan gennemføres med god samvittighed.

Danmark bør gå i front med CSR-innovation i menneskerettigheder


Danmark og CSR

I Forsk2015 kataloget (maj 2008), der identificerer og prioriterer Danmarks strategiske forskningstemaer, fremhæves virksomhedernes evne til at innovere som en central udfordring og at en strategisk forskningsindsats skal tilvejebringe et forbedret videngrundlag for virksomhedsledere, medarbejdere og politikere omkring den måde, hvorpå innovationsprocesser ledes, organiseres og fremmes bedst muligt. Målet er at bringe Danmark op blandt de mest innovative lande i verden.

Regeringen har i sin handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (maj 2008) sat sig et visionært mål om, at udbrede forretningsdrevet samfundsansvar blandt både store og mindre virksomheder.

Om forretningsdrevet samfundsansvar foreslår regeringen for eksempel, at virksomhederne kan udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension.

I forbindelse med et af de fire indsatsområder i handlingsplanen om udbredelse af forretningsdrevet samfundsansvar vil regeringen bl.a. øge rådgivningen om innovation og samfundsansvar til små og mellemstore virksomheder i de regionale væksthuse.

I tilknytning til denne aktivitet har Center for Samfundsansvar netop stået i spidsen for et nordisk projekt om CSR-drevet innovation, der har til formål at støtte en innovationsproces, der med udgangspunkt i sociale eller miljømæssige hensyn bidrager til udvikling af en service eller et produkt, der er økonomisk rentabelt samtidigt med, at det gavner medarbejdere, miljø eller samfund på nye måder.

Endvidere har Europa-kommissionen med den “Europæiske Alliance for CSR” til hensigt at medvirke til at få de europæiske virksomheder til at acceptere Corporate Social Responsibility og at øge støtten til og anerkendelsen af CSR som et bidrag til en overordnet bæredygtig udvikling og til Europæisk vækst og beskæftigelse. Alliancens medlem- mer har bl.a. identificeret et prioritetsområde baseret på samfundsmæssige behov, at fremme innovation inden for bæredygtig teknologi, produkter og services samt at skabe innovation på miljøområdet med specifikt fokus på at integrere den miljømæssige nyttevirkning og energibesparelser i produkt- og service udviklingsprocessen.

Danmark og IKT

Det fremgår ligeledes af FORSK2015 kataloget, at visionen er, at Danmark i 2015 er ledende inden for udvikling af nye innovative IKT-baserede produkter og services samtidig med, at samfundets behov og den generelle IKT udvikling i højere grad sammentænkes. En central passage i kataloget er følgende: ” Der vil i en række sammenhænge også være behov for at indtænke emner som sikkerhed, pålidelighed, tryghed og privacy i forskningen.”

I 2008 rangerer FN’s E-Government Survey Danmark blandt de øverste to lande i offentlig e-parathed kun overgået af USA. Endvidere er Danmark placeret blandt de fem første lande på globalt plan i indeks om e-parathed (EIU 2008). Hertil kommer, at  EIU World Investment Prospects anser Danmark for at have det mest erhvervsvenlige miljø i perioden 2007-2011.

Europa-Kommissionens Digital Competitiveness Report (august 2009) viser, at Danmark er blandt de bedste nationer for de fleste i2010 indikatorer og er en klar frontløber i udviklingen af informations-samfundet. Med en handlingsplan for grøn IT lanceret i 2008, er Danmark også i front med hensyn til miljøvenlig anvendelse af IKT.

Selvom Danmark på det seneste på visse punkter har mistet lidt af sin førerposition, så vidner tal som disse om, at Danmark er en verdensklasse IKT-klynge, og at regionen besidder et enormt forretningspotentiale for internationale IKT-aktører. Danmark har en stor koncentration af virksomheder, der arbejder inden for IKT-området, og den største IKT-klynge i Danmark er placeret i det Storkøbenhavnske område og spænder over den sydlige del af Sverige.

Denne grænseoverskridende IKT klynge har en arbejdsstyrke på 100.000 IKT-medarbejdere og fungerer som en fremragende indgang til den skandinaviske IKT-industri.

Danmark og CSR-IKT innovation

En virksomheds samfundsansvar drejer sig også om at respektere og fremme de grundlæggende menneskerettigheder. 6 af FN´s 10 principper for samfundsansvar for virksomheder (Global Compact) fremhæver, at virksomheder bør støtte og respektere internationalt erklærede menneskerettigheder; samt sikre, at den ikke medvirker til krænkelser.

Imidlertid er der ikke den store fokus på at udvikle nye produkter eller serviceydelser, der indeholder en menneskeretlig dimension. CSR-innovation og design i menneskerettigheder kan på samme måde som et  miljømæssigt engagement være knyttet til en virksomheds forretning og forretningsmodel, til processer og teknologier og til bestemte produkter og services med henblik på at fremme en udvikling af de grundlæggende menneskerettigheder.

Som udgangspunkt vil der kunne opnås en særlig synergieffekt ved at fokusere på  menneskerettigheder, som har en særlig betydning for IKT området, såsom informations- og ytringsfriheden, retten til at deltage i teknologisk udvikling samt retten til privatlivets fred.

CSR-innovation og design i menneskerettigheder (eller CSR-innovation and design in human rights) vil ikke alene kunne være rettet mod løsning af bestemte menneskerettighedsmæssige problemer båret af et samfundsmæssigt hensyn men også være specifikt markedsorienteret. Et paradigmeskift med forretningsmodeller, teknologier, samarbejdsmodeller, idéskabelse og iværksætteri i et menneskeret-tighedsmæssigt perspektiv vil befordre en ny almengyldig og fundamental tilgang til ansvarlig innovation.

Den ekspansive udvikling af overvågningsteknologier som f.eks. RFID, biometri, GPS, CCTV, MEMS, smart ID-kort osv. især efter 11/9, har samtidig medført ny og spændende forskning og udvikling i privacy enhancing technologies (PET). Disse PET løsninger er et sammenhængende system af IKT instrumenter som beskytter privacy ved at eliminere eller reducere persondata eller ved at forhindre unødvendig og/eller uønsket behandling af persondata uden at miste datasystemets funktionalitet, Business casen viser, at der kan designes teknologier til beskyttelse af privatlivets fred, som jo er en basal menneskeret (Menneskerettigheds-erklæringens artikel 12).

CSR innovation og design i menneskerettigheder skal være med til at udvikle nye teknologier ( f.eks. ambient intelligence i sammenhæng med embedded system design), videnskoncepter og videnskompetencer. Mange relevante nøgleteknologier eksisterer allerede, men skal videreudvikles og forfines til specifikke formål i en ny kontekst (teknologisk konvergens) i sammenhæng med udvikling af nye forbrugerorienterede markedsmekanismer. CSR innovation and design in human rights er ikke kun en ny trendy public relation idé, men et helhedsorienteret, nytænkende og skelsættende koncept med en forretningsmæssig forankring, som skal bidrage til at eliminere den tilsyneladende dikotomi mellem profit og etiske principper ved at gøre investeringer i human rights profitable i både snæver og bredere forstand.

Danmark er verdens mest innovative land med hensyn til virksomheders samfundsansvar (CSR) også kaldet samfundsansvarlig virksomhedsinnovation eller CSI. Der er mange gode grunde til at fastholde og udbygge denne førerposition ved at udnytte etablerede ressourcer, kompetencer og synergieffekter til at satse på det hidtil ret oversete aspekt af CSR, der synes at have et signifikant globalt potentiale. Om brugerdreven innovation og demokratisk teknologiudvikling, der ligger i forlængelse af CSR, henvises til et blogindlæg om biometri.

Forskellige initiativer med en række aktører vil derfor blive undersøgt i den kommende tid.  Eventuelt interesserede er velkommen til at rette henvendelse til Dansk Privacy netværk´s sekretariat.

The Honourable Justice Michael Kirby appointed honorary member of Dansk Privacy Netværk


The Hon Michael Kirby AC CMG, former Justice of the High Court of Australia, serving from 1996 to 2009, has been appointed honorary member of Dansk Privacy Netværk (Danish Privacy Network). In his role as honorary member, Michael Kirby will advise the network on international privacy and human rights issues and joining Dansk Privacy Network in promoting the importance of privacy and data protection in a globalized world.

“Michael Kirby´s dedication and activism has over a sustained period of time made significant impact on human rights and privacy and for this he has been recognized worldwide.  We are truly honored to have the pleasure to work with  Michael Kirby in the future”, said Frederik Kortbæk, LL.M. and coordinator of Dansk Privacy Netværk.

As a contribution Michael Kirby is pleased to post one of his two speeches he gave at the OECD in Paris in March 2010, on the 30th anniversary of the OECD Guidelines on Privacy as follows:

THE OECD REVISITED
One does not normally think of the OECD as a sentimental organisation, afflicted by nostalgia.  It was therefore a surprise to be invited back to the Chateau de la Muette to join in this reflection on the 30th anniversary of the adoption of the OECD Guidelines on Trans-border Data Flows and the Protection of Privacy of 1980 (the “Guidelines”).

I chaired the expert group established under DSTI/ICCP which was tasked with preparing the Guidelines in less than two years.  The final meeting that adopted the Guidelines and recommended them, ultimately to the Council of the OECD, took place in this room of the Chateau.  Before the magnificent new conference centre was built, adjoining the Chateau, we did not ordinarily meet in such congenial venues.  Normally, we were consigned to a large meeting room in a dungeon in the Secretariat building.  This isolated us from the beauties of Paris and civilisation, we had no alternative but to concentrate on our work and to get it completed as quickly as we could.  When we concluded our work, it was like a scene from Fidelio.  We were like prisoners, released into the sunlight of the Chateau, photographed on its steps and collected under the flags of the OECD nations, then fewer in number than is the case today.  Essentially, at that time, the OECD was confined to the democratic market economies of Western Europe, North America, Japan and Australasia.  So I return with pleasure to this room that is full of memories of the remarkable personalities who worked to achieve the success that the Guidelines have undoubtedly proved to be.

I am specially glad to return to this room and the meeting of the Working Party on Information Security and Privacy (WPISP), chaired by a fellow Australian, Keith Besgrove.  I am not sure how he was elected to his high office.  Indeed, I am not sure how that privilege fell to me.  I was sent to Paris in 1978 because the Australian Law Reform Commission, of which I was then Chairman, was mandated by the Australian government to prepare new federal laws on privacy protection.  Dialogue with experts from countries with similar legal and economic circumstances was considered useful to our task.  That is how I made it to Paris.  I can only assume that my election to chair the expert group came about because the member countries outside Western Europe were deeply suspicious of the bureaucratic tendencies of the European culture.  For their part, the Europeans could not tolerate the idea of a non-European chair for the expert group, at least not one from a nation of significant economic and political power.  I presume that that is how the choice fell to me.  Perhaps like Chairman Besgrove, it is best not to enquire too closely as to how the electoral process in OECD delivered our respective names.

A trans-continental committee of experts thus began its enquiry 32 years ago.  It was stimulated by outstanding assistance from the OECD Secretariat, led in this instance by Mr. Hanspeter Gassmann, assisted by Professor Peter Seipel (Sweden) as consultant, and by Miss Alice Frank, also of the Secretariat.  I pay tribute to the assistance of the OECD officials.  Since 1980, I have worked in many United Nations and international organisations.  None can boast of a more talented team of officials than the OECD.

THE INTERNATIONAL BACKGROUND
Why did the OECD establish such a group?  This is not generally an institution devoted to human rights concerns, such as the protection of individual privacy.  Generally speaking, basic rights, the rule of law and democratic governance are broad assumptions upon which the OECD operates for the provision of technical advice and assistance, mainly on economic and technological issues.  There have been exceptions, such as the important work of the Organisation to confront international corruption and to address issues of nuclear power and climate change.  But, ordinarily, this is not a house concerned with human rights protection.  That task is generally left to other bodies, including UNESCO, whose seat is established on the other side of this city.  So why the sudden interest of the OECD in protecting privacy in the context of trans-border data flows (TBDF)?

The answer to that question can be derived from the historical background to the establishment of the expert group and the commonalities of the technology that lay behind the need for international guidelines.  So far as the background was concerned, it can be traced to the recognition, after the Second World War, in human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (Art.12), of the basic right to privacy.  Elaborations of that notion followed in the 1960s in academic writing (such as that of Alan Westin, Paul Sieghart and Professors Rule and Cate of the United States), and in official reports (such as those of Kenneth Younger (UK) and Bernard Tricot (France)) addressed to the particular problems of privacy in the context of the new technology for automated data processing.  The capacity of this technology to expand and expedite the analysis of personal data and to create connections not otherwise perceived was recognised as presenting new problems for privacy as that notion was to be understood in its wider, modern sense.  That recognition led to initiatives in various international bodies that provided the background for the OECD’s work:
 In the Nordic Council in 1971, where the Scandinavian member states of the OECD built upon the early work on legislation for privacy protection in Sweden, beginning in 1969, reported in 1972 and resulting in one of the first data protection laws in 1973;
 The Council of Europe, in turn, drew upon the foregoing in the development of ministerial resolutions in 1973 and 1974 and in the design of a Convention (No.108) addressed to the various consequences of automated personal data;
 The Commission of the European Economic Community (as the European Union was then named) also began work that would ultimately bear fruit as the influential European Union Directive on privacy; and
 Other international bodies also became interested, including UNESCO, and, by 2000, the Asia-Pacific Economic Co-Operation Organisation (APEC) with its Privacy Framework addressed to the member states in that fast-growing region of the world.

Some of the foregoing developments lay in the future as we met for the first time at OECD in 1978.  But this much was already clear.  The technology of informatics was fast changing.  Even by 1978, it was apparent that the technology was increasingly transnational.  Its social consequences could not be exhaustively dealt with by national laws.  TBDF were becoming an established feature of the application of informatics.  There was therefore a need for commonality in the approaches adopted by member states of the OECD.  Otherwise, the beneficial advantage of TBDF for freedom in the flow of facts and opinions and for creative ideas for economic and social development, might be impeded.

Within Western Europe, by 1978, it was possible to bind the approaches of member states of the Council of Europe to a binding treaty, agreed amongst those states to reflect the highest common denominator of their collective opinions.  But, by 1978, it was already obvious that the largest player in the processing of automated data (including for airlines, hotels, business, insurance and banking information) was the United States of America.  Securing the agreement of that major economic player to a binding treaty faced two apparently inseparable obstacles.  The first was the need, in the ratification of any such treaty, for the concurrence of the United States Senate, traditionally suspicious of such engagements.  And the second was the strong affirmation of free flows of information expressed in the First Amendment to the United States Constitution.  This provision created a bedrock of support for flows of data, to the largest extent possible, unimpeded by governmental regulation (“Congress shall make no law …”).  The possibility of the United States subscribing to a European Convention on this subject was bleak.  These realities defined the boundaries of any successful enterprise within the OECD, designed to encourage as high a level of consensus about the applicable principles as could be reached among the participants without resort to be a binding treaty.

MUTUAL DOUBTS AND CONCERNS
To the foregoing obstacles to progress had to be added other deep concerns, bordering on suspicions, which were often unexpressed; but every now and again came to the surface.  They revealed a chasm, seemingly deeper than the Atlantic Ocean, between the underlying values reflected in the developments occurring in Europe, on the one hand, and the legal and social culture of the non-European nations, especially the United States, on the other:
 For the European nations, the memory of the misuse of personal data by security police, the military and other officials in the mid-20th century was still fresh.  For them, this was not a theoretical problem. It was an urgent task to establish controls on the potential of the newly automated personal data to enhance the power of the over-mighty state and to diminish the liberties of ordinary citizens.  It must be remembered that in 1978, the world was still faced by the Cold War and the divisions symbolised physically by the Berlin Wall.  It is a privilege today to return to the OECD, with the Russian Federation sitting at the table of WPISP.  None of us should forget the contributions of the Red Army and the Soviet peoples in the Second World War to the defeat of fascism and to the creation of the circumstances in which Europe could flourish and democratic governance could emerge and expand;
 On the other hand, the United States experts, in particular, were deeply suspicious of some of approaches of the European nations, participating in the work of the Council of Europe.  In particular, they were anxious about the suggested inclination of the European states to create large bureaucracies empowered to impede TBDF.  Occasionally, they hinted darkly that these were initiatives with an ulterior motive.  This was to impede the all too obvious success of United States technology and to provide protective walls behind which the European technology of informatics might grow and compete.  The Europeans, for their part, sometimes speculated that the American devotion to free flows of data and First Amendment values was actually underpinned by the then current pre-eminence of United States information technology.

Finding a bridge between these competing attitudes, laws and interests was a great challenge.  It was a much greater challenge than that faced in securing common agreement within the Council of Europe or the European Communities.  It was the challenge which the OECD expert group accepted, addressed and eventually surmounted.

LESSONS FROM THE GUIDELINES
By inviting a reflection on the 1980 Guidelines, and their impact on the development of law and policy in so many countries, not only within the OECD, it must be assumed that a purpose was to derive lessons for the current work of WPISP and indeed of DSTI and ICCP within the OECD.  Looking back at the achievements and influence of the OECD Guidelines on privacy of 1980, what are some of the lessons that I can suggest?
 International principles:  Well into the latter part of the twentieth century, law was basically a discipline of nation states.  Ordinarily, it applied within their geographic limitations.  International law, and international principles and policy, were sometimes important for nation states in dealings with one another.  But they were rarely of significance to the natural and legal persons operating within such states.  All of this has now changed.  The growth of the impact of international law and policy on the legal discipline is the greatest change that has come upon the law in my professional lifetime.  A development encouraging this advance has been the spread of global technology.  With that technology have come new problems that cross borders and are sometimes insusceptible to effective local solutions.  It is this phenomenon that has stimulated the need for international law, principles and policy to fill the gaps left in the spaces between the operation of national regulation.  Today, even the most powerful nation states recognise this.  It was already recognised as we entered the OECD in 1978 to embark on the task of preparing the Guidelines on privacy;
 Conventions and guidelines:  Part of the response to such international needs has been evidenced by the growth of treaty law and of international customary law which binds member states.  Yet in some instances, the development of treaty law is difficult, painstaking and extremely slow.  Meantime, the technological and other problems race ahead.  To do nothing is to make a decision.  Recognising the near impossibility, certainly in the short run, of securing adherence of the United States of America (and other non-European nations) to a binding convention on TBDF, imposed on the OECD expert group the discipline of looking to another solution.  That solution was the elaboration of guidelines that would help import into non-European practice such of the transnational principles that were being developed in Europe as were also accepted in the democratic market economies of non-European OECD member countries;
 Information policy:  It was also recognised, virtually at the outset, that there was a special problem of regulating national practice in respect of information policy in the United States.  This was because of the First Amendment values that lie deep in the responses of United States politicians, officials and lawyers to any regulation that endeavours to impose restrictions on free flows of information.  As well, the European tendency to create data protection authorities with large vetting and pre-authorisation powers, ran into two specific problems within the expert group.  The first was the general inclination of common law countries to avoid bureaucratic solutions of that kind and to rely instead upon a remedial structure, utilising broad principles established as precedents by the decisions of superior courts.  By 1978, there were also moves in the democratic debates of North America, Japan and Australasia to reduce the expansion of government and to contain the growth of bureaucracy.  These developments made the adoption of recommendations for the creation of large data protection authorities outside Europe, effectively unthinkable.  They demanded that the mode of implementation of the principles agreed in the Guidelines should be left by the OECD to the local legal tradition and culture;
 TBDF and their implications:  It was the international character of TBDF that afforded the OECD, at once, its challenge and its opportunity.  A European Convention was important.  But of its nature, it could only go so far.  Countries outside the European area would be influenced by its rules.  But not bound by them outside the European sphere.  Securing a means of addressing the international character of data flow provided the stimulus for an intercontinental solution.  Effectively, only the OECD could provide this.  And provide it, it did.
 General guidelines:  Obviously, the adoption of “soft” international principles rather than binding international law meant that any product of the OECD would lack the precision and immediate effectiveness of a binding treaty.  On the other hand, because on an inter-continental level, such a binding treaty was out of the question (certainly in the short term) guidelines became the best that could be achieved.  To the extent that such guidelines influenced local law, official policy and business practice, they could help harmonise the European system of law with the legal regimes applicable in advanced economies outside Europe.  In this way, the guidelines solution (and their use of the verb “should” rather than “shall”), became a positive strength of the OECD Guidelines.  The Guidelines (in para.19) left it to member countries to “establish legal, administrative and other procedures and institutions for the protection of privacy and individual liberties in respect of personal data” in the various ways mentioned and encouraged them to engage in international co-operation (para.20-22).  They therefore imposed duties of imperfect obligation.  But they were duties nonetheless.  And, on the whole, have been taken seriously by the countries that are parties to the OECD Convention.  The commonalities between those countries in matters of governance and economic co-operation have helped to promote what seemed, on their face, to be weak general rules into a substantial stimulus to legislative, executive and judicial action.  In this way, the Guidelines have provided an important impetus to harmonisation of the law, policy and practice.  This was the result envisaged by the participants in the OECD expert group.
 Don’t give up on privacy:  Finally, although the OECD Guidelines have had a considerable influence in the thirty years since they were adopted, it must be accepted that technological developments that were not then known have added to the complexity of the world in which the Guidelines must now operate.  1980 was a time before the emergence of the internet, with its huge implications for the distribution of personal information.  Ahead lay the many technological developments that would add to the challenges to privacy protection:  including biometrics; smart cards; location detection technology; social networks; use of radio frequencies and so.  I do not pretend that the OECD Guidelines solve every problem that this new technology presents.  Indeed, I concede that some of the capacities of information technology since 1980 present new challenges that we did not consider or even know of when we drafted the Guidelines and adopted them in 1980.

In particular, the use limitation principle in para.10 of the Guidelines may need re-consideration.  That paragraph states:
“10. Personal data should not be disclosed, made available or otherwise used for purposes other than those specified in accordance with paragraph 9 except:
a) With the consent of the data subject; or
b) By the authority of law.”

In para.9, it is provided that personal data should be collected by reference to specified purposes and subsequently used only for those purposes or others compatible with them.  This was an accurate privacy principle at the time of its adoption.  However, the capacity of search engines to utilise old, even very old, personal data for a purpose quite different from that for which the information was originally collected and provided, presents a difficulty in treating those paragraphs as a full explanation of the governing principle or policy.

No-one could suggest that search engines and the internet, with their marvellous capacity to enhance human knowledge, should be forbidden or pre-controlled.  Certainly not by OECD member countries.  However, there may be a need to reconsider how the purpose specification and use limitation principles in paras.9 and 10 of the 1980 Guidelines are to apply in a new century utilising radically new technology.  As well, the notion of “consent” referred to in para.10 needs a lot of attention.  To what extent does the data subject truly have a power to consent or to withhold consent where, as is now often the case, the data subject is so heavily dependent on the internet for the provision of goods, services and government facilities?

Most of us today have internet profiles, available to varying extents for use by others who make decisions concerning our lives.  In 1980, it was still substantially possible to “live down” erroneous public attacks or false allegations.  In the print media of those times, it was often said that false accusations would be wrapping the fish and chips in the following week.  But no more.  Electronic personal data will, ordinarily, exist forever unless the law imposes limitations because of the risks of use of out-of-date, false and damaging materials or unless technology itself affords new means of effective expungement of such data.

The fundamental principle of the OECD Guidelines, expressed in para.13, was the right of the individual to retain control over the data penumbra concerning himself or herself.  If that core principle is kept in mind, it should be possible to develop additional guidelines, practices or elaborations to make sure that the basic idea of personal autonomy and self-control that lay behind the 1980 Guidelines is preserved in the context of radically different technology of today.

CONCLUSION
I thank this working party for providing an opportunity to recount something of the history of the OECD Guidelines of 1980.  It was a privilege to be part of their development.  I pay tribute to the OECD Secretariat and to my colleagues on the expert group.  Their spirits are alive in the Chateau today as we remember this notable achievement of the OECD.

Download the speech as PDF here.

Skal vi have en privacy-ombudsmand ?


En ombudsmand er oprindelig en svensk opfindelse, der går helt tilbage til 1810. Sidenhen er embedet i forskellige udgaver ligesom selve ordet blevet kopieret i omkring 120 lande verden over. I Danmark blev Folketingets ombudsmandsinstitution, der er en kontrolinstans i forhold til den offentlige forvaltning, oprettet i 1954 og den første ombudsmand var den navnkundige professor dr. jur. Stephan Hurwitz.

Forbrugerombudsmanden blev introduceret i 1975 og fører bl.a. tilsyn med at markedsføringsloven overholdes.

Af andre ombudsmandsinstitutioner kan fremhæves Den Europæiske Ombudsmand, der behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer. Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til ombudsmanden.

Konkret i relation til privacy og persondatabeskyttelse har EU i 2001 endvidere oprettet en  stilling som europæisk tilsynsførende for databeskyttelse. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse skal sikre, at alle EU-institutioner og organer overholder reglerne om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse arbejder sammen med de databeskyttelsesansvarlige i de enkelte EU-institutioner eller organer for at sikre, at reglerne om privatlivets fred anvendes.

Ideen om at en uafhængig embedsmand, med kompetence til at undersøge klager fra almindelige borgere, kan kritisere ulovlig, unfair eller forkert myndighedsudøvelse og fremkomme med anbefalinger, er ikke ukendt i andre lande. Således har man f. eks. i det islamiske retssystem fra gammel tid kendt til de såkaldte “Diwan al Mazalim”-institutioner, hvis funktion var at undersøge klager indbragt af borgere mod embedsmænd.

Oprettelsen af ombudsmandsinstitutioner, som især tog fart i 2. halvår af 1900 skyldes tilsyneladende 2 omstændigheder. Dels et behov for retssikkerhed i forhold til en stadig stigende offentlig administration, dels udbredelsen af nye demokratier og menneskerettigheder.

Formålet med en ombudsmand er kort og godt, at fremme retssikkerheden, menneskerettigheder samt god offentlig sagsbehandling. Karakteristisk for en ombudsmand er, at embedet er personligt (eller udgøres af en gruppe personer) og at denne person er udpeget af et parlament for at understrege, at hans autoritet udspringer af folkets repræsentanter. En ombudsmand skal nyde stor respekt og integritet og derfor varetages hvervet som regel af personer med en dommer- eller juraprofessorbaggrund.

Med henblik på at varetage sin primære arbejdsopgave at beskytte rettighederne for den, der mener at være udsat for en ulovlig eller uretfærdig behandling af det offentlige, så er det vigtigt at enhver person kan kontakte ombudsmanden direkte uden formaliteter og uden omkostninger af betydning. Ombudsmanden kan også på eget initiativ tage en sag op og det skal sikres, at institutionen har vide beføjelser til at gennemføre en undersøgelse.

Ombudsmanden betragtes af mange som “den lille mands advokat”, men det er ikke helt korrekt for så vidt angår den danske ombudsmand, der foretager en klassisk domstolslignende sagsgennemgang. Stephan Hurwitz udtrykte det på den måde, at enhver sag har to parter, en klager og én der klages over, og begge parter har krav på en ordentlig og fair behandling.

Det er dog værd at fremhæve, at en af ombudsmanden udtrykt kritik og især hvordan en sag burde være håndteret, kan have stor betydning for den enkelte borger. I andre lande afgør ombudsmanden en egentlig tvist og kan her komme med et forslag til en mindelig løsning mellem borgeren og den offentlige myndighed. I disse tilfælde fungerer ombudsmanden mere som repræsentant for den enkelte borger end som uafhængig dommer. Men under alle omstændigheder er ombudsmandens afgørelse kun at betragte som en anbefaling, som den pågældende myndighed bør følge, men ikke er forpligtet til, som hvis det havde været en domsafgørelse. Værdien i ombudsmandens afgørelse hviler derfor alene på de gode argumenter og den respekt ombudsmandsinstitutionen nyder. Fordi det ofte vil være forbundet med store omkostninger og tidskrævende at anlægge en retssag, betragtes ombudsmanden som et udmærket supplerende retsligt alternativ. Erfaringen synes at vise, at en ombudsmandsinstitution bidrager til stabiliteten i samfundet.

Fra tid til anden fremkommer der forslag om at udnævne en sagsspecifik ombudsmand, f.eks. en børneombudsmand eller ældreombudsmand. Bevæggrunden er at styrke retsstillingen for samfundsgrupper, som opleves at blive overhørt af beslutningstagere og myndigheder.

Op til det seneste valg til Europa-Parlamentet i juni 2009 præsenterede det socialdemokratiske medlem, Christel Schaldemose, et forslag om at oprette en europæisk privacy ombudsmand. Ideen er udsprunget af behovet for en større privacy-beskyttelse i forbindelse med de sociale netværk, som f.eks. Facebook og som ifølge EU-parlamentsmedlemmet kræver EU-lovgivning. Et tilsvarende forslag er anbefalet af Karin Riis-Jørgensen, forkvinde for European Privacy Association, i forbindelse med It-sikkerhedskomitéens konference ”Privatliv på profilen” i november 2008.

Efter min opfattelse er betegnelsen “ombudsmand” ikke beskyttet og der eksisterer heller ikke en entydig definition af en “ombudsmand”s beføjelser og funktioner. Så vidt jeg har kunnet konstatere, findes der ikke et embede i verden med generelle kompetencer, der benævnes som privacy-ombudsmand. Dog er der flere steder indført en privacy-ombudsmand indenfor specifikke sagsområder. Således har Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste en såkaldt personvernombudet for forskning, der på engelsk benævnes privacy ombudsman og som har fået uddelegeret kompetance fra det norske datatilsyn i forbindelse med spørgsmål om persondata i forskningsprojekter. I henhold til The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, kan en amerikansk domstol udmelde en såkaldt consumer privacy ombudsman i konkurssager, hvor der kan blive tale om at sælge eller udlåne personlige oplysninger.

Derudover kan det konstateres, at der eksisterer organer rundt omkring i verden, som har beføjelser og funktioner, der i større eller mindre grad udmærket kan sammenlignes med en klassisk ombudsmandsinstitution, men blot hedder noget andet. Eksempelvis har Office of the Privacy Commissioner of Canada et mandat og en mission der i store træk minder om de arbejdsopgaver der traditionelt er knyttet til  en ombudsmand med tyngde på advokat-rollen blot i relation til privacy. Der er dog den interessante forskel, at kommissionæren, der er ansat af parlamentet og rapporterer til de to folkevalgte kamre, kan anlægge sag ved de almindelige domstole i sager, som ikke er blevet løst. De enkelte canadiske provinser har hver deres egne institutioner for privacy fastsat i henhold til lov, der i det væsentligste minder om embedet for Office of the Privacy Commissioner of Canada. Dog med mindre undtagelser. Eksempelvis kan afgørelser af Office of the Information and Privacy Commissioner of Ontario, der for tiden beklædes af den højt respekterede  Ann Cavoukian, i visse tilfælde indbringes for de almindelige domstole. At kommissionæren i almindelighed kan træffe bindende afgørelser, der er inappellable, kan derfor snarere sammenlignes med de kompetencer Datatilsynet besider. I Yukon, en anden canadisk provins, har man valgt en ordning, hvorefter embederne, som både Ombudsman (der svarer til en traditionel ombudsmand) og Information & Privacy Commissioner, der er reguleret i henhold til forskellige love, varetages af én og samme person.

Henset til den førnævnte beskrivelse af ombudsmandsinstitutionen, så kan jeg udmærket godt forstå hvorfor ideen om en privacy-ombudsmand lanceres. Ombudsmanden er et stærkt brand. Men spørgsmålet er, om der reelt er brug for en europæisk eller dansk privacy-ombudsmand ?

Der er ikke nogen tvivl om at privacy som en menneskeret er under stigende pres både nationalt som globalt og at en international regulering efterlyses. Det er også uomtvisteligt, at privacy- og persondatabeskyttelsen er kompliceret at håndhæve især i forbindelse med introduktionen af flere og flere digitale tjenester og teknologier. Der er, som det er nævnt i et tidligere indlæg her på bloggen, derfor behov for en opdatering af persondatadirektivet og eventuelt anden særlovgivning både indholdsnæssigt og med hensyn til fuldbyrdelsesinstrumenter.

Ved implementeringen af persondatadirektivet er det op til hvert enkelt EU-land at organisere tilsynsmyndigheden. Nogle lande, herunder Tyskland, har ligesom Canada valgt en konstruktion med udnævnelse af en kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed dels for hele Tyskland og dels for hver af de 16 tyske delstater, jfr. f.eks.  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Det tyske embede er klart inspireret af den klassiske ombudsmandsinstitution, idet kommissæren er personligt udpeget af den tyske forbundsregering respektive de enkelte delstaters regeringer og valgt af henholdsvis det tyske Forbundsparlament respektive de enkelte delstaters parlamenter.

The Information Commissioner’s Office i Storbritanien, der er organiseret som en “non-departmental public body” (svarer til en dansk styrelse) under justitsministeriet, rapporterer direkte til parlamentet, og kan stort set sammenlignes med Datatilsynets opbygning, rolle og ansvar.

En fortegnelse over de nationale organer for databeskyttelse i EU, EFTA, EU-kandidatlande og visse tredjelande kan findes her.

I Danmark er Datatilsynet (indtil 2002 benævnt Registertilsynet) at betragte som en uafhængig statslig myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med, at reglerne i persondataloven, der gennemfører EU-direktivet, overholdes. Datatilsynets opgaver består i at rådgive, vejlede samt behandle klager (også fra almindelige borgere) og foretage inspektioner hos myndigheder og virksomheder. Selvom Datatilsynet organisatorisk  henhører under Justitsministeriet, så har ministeriet ingen instruktionsbeføjelse over myndigheden. Der er således alene tale om en formel forskel i strukturen og ikke en reel forskel i substansen (persondatadirektivet) i forhold til eksempelvis den tyske ordning og det er trods alt det som man bør hæfte sig ved i hele denne her diskussion.

Funktionerne kunne således i princippet sagtens blive varetaget af en ombudsmand, men nu ligger de faktisk hos Datatilsynet og det vil derfor umiddelbart være mere hensigtsmæssigt at styrke Datatilsynets organisation på en række punkter. Som jeg andetsteds har opfordret til, så bør Datatilsynet både have tilført flere økonomiske midler og flere faglige kompetencer og det er også muligt at Datatilsynet skal have flere sagskompetencer og bedre retshåndhævelsesmidler samt en pligt til at indgå i et mere formaliseret samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

For så vidt angår en europæisk privacy-ombudsmand, så kan en sådan kun fungere effektivt og i overensstemmelse med institutionens intention, såfremt der tilføres eksorbitante midler, men der er desuagtet alvorlig risiko for, at en fælles-europæisk institution vil drukne i bureaukrati, især henset til at lovgivningsindhold og lovgivningspraksis ikke er ens i EU. Sidstnævnte forsøger de nationale datatilsyn at koordinere via WG-29 arbejdsgruppen. Det er muligt at denne konstruktion kan forbedres, men det må afvente den revision af EU´s juridiske referenceramme om databeskyttelse, der omfatter persondatadirektivet, e-privacy direktivet samt Rådets rammeafgørelse 2008/977 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager og som tidligst forventes afsluttet primo 2011. Man kan med en vis ret hævde, at når alt kommer til alt, så er det snarere en mere effektiv EU-regulering og sikrende retsmidler baseret på nærhedsprincippet, der er brug for, end at en europæisk privacy-ombudsmand afgiver rekommandationer, der ikke kan fuldbyrdes.

En dansk privacy-ombudsmand synes heller ikke at være gangbar, fordi det ikke vil være hensigtsmæssigt endsige nødvendigt at nedlægge Datatilsynet for at opbygge en ny institution, hvor stort set kun indpakningen er forskellig, medmindre man ønsker, at embedet alene skal fremkomme med anbefalinger og ikke, som det er i dag, hvor Datatilsynets afgørelser har umiddelbar retsvirkning. Det har den konsekvens, at overtrædelse kan medføre straf- eller erstatningsansvar og at Datatilsynets  afgørelser efter persondataloven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men selvfølgelig altid kan prøves ved en domstol. Denne sagsbehandling kunne godt gøres mere smidig uden nødvendigvis at ændre på Datatilsynets retskompetence, idet en rolle som mediatoradvokat næppe vil være valid. Derimod kan argumentet om, at selve udnævnelsesproceduren har en yderligere tillidsskabende virkning, muligvis overvejes nærmere samt i forlængelse heraf eventuelt at lægge tilsynet direkte under Folktetinget, for at sikre en yderligere uafhængighed i forhold til regeringen.

Det vil ikke gøre nogen forskel, såfremt en privacy-ombudsmand skulle fungere ved siden af Datatilsynet med nye funktioner, idet det uundværligt vil føre til kompetencestridigheder. Der har i øvrigt allerede rodfæstet sig en forvaltningspraksis, hvorefter persondataspørgsmål henvises til Datatilsynet. Det gælder således også i relation til spørgsmål om f.eks. forbrugerbeskyttelse og målrettet reklame, som ellers umiddelbart kunne tænkes at høre under Forbrugerombudsmandens ressortområde.

Selvom det lyder besnærende, så skal man nøje og nøgternt overveje behovet for en ny ombudsmandsinstitution og ikke lade sig rive med af et ellers prisværdigt engagement og en øjeblikkelig omend velbegrundet stemning for at styrke en bestemt befolkningsgruppes interesser eller et specifikt rets- eller principområde. Privacy er kun en af 30 menneskerettigheder , der er fastsat i FN’s menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. De er alle ligeværdige og staterne kan ikke vælge nogen rettigheder ud som mere beskyttelsesværdige eller respektable end andre. Et perspektiv med 30 sagsspecifikke ombudsmænd ved siden af Folketingets ombudsmand forekommer omsonst, især når der allerede findes organer, både nationalt som internationalt,  der mere eller mindre tager sig af de berørte problemstillinger.

Der synes derfor ikke efter min opfattelse at være vægtige grunde, der taler for at oprette en privacy-ombudsmandsinstitution.

The European Security Research and Innovation Forum (ESRIF) underlines human rights and privacy


European Security Research and Innovation Forum (ESRIF) has released its final findings a 323 page report on aspects of European Research and Innovation to enhancing the security of European citizens.

From a human rights and privacy perspective the reports main statements and recommendations raises hope for a new sustainable agenda of immense impact on European and global security. These aspects are pointed out several places in the report. For instance with this message (on page 12):

“Protecting the EU’s population and infrastructure must resonate with good governance, common economic sense, and respect for fundamental rights and Europe’s cultural values. For ESRIF, gaining a competitive advantage and leadership position in the global security market for Europe must reflect European values.”

And further on page 21: ” Surveillance is increasingly a central element of security management and takes place through a number of means, from closed circuit television to various biometric tools. As these tools are developed, the impact on European values of the relation between surveillance and civil and human rights, the place of new technologies in society role, their role in security crises and their consequences for the individual remain poorly understood. Future research and innovation should carefully assess these societal questions and their links with Europe’s security”.

In the public debate security and privacy is often characterized as a zero-sum trade off in the sense that any gain by one side is offset by an equal loss on the other side. But this is not necessarily true for tradeoffs between privacy and security and the report challenges this presumable dicthomy. In this connection I would like to highlight this passage:

“A primary task of ESRIF is to develop criteria and guidelines for security technologies and measures in line with human rights in general and with the protection of privacy. Security technologies that are consistent with and enhance privacy should allow the security industry to develop widely acceptable security products. Integrating privacy in the design of new security technologies and systems will be a competitive advantage for the European security industry. It should be possible to implement them in such a way that in the future more security does not imply a loss of privacy.”

Further it is stated that ESRIF advocates implementation of a ‘privacy by design’ data protection approach that should be part of an information system’s architecture from the start. “To ensure real effectiveness, this privacy-by-design” protection should combine general privacy controls, a separation of data of different streams, privacy management systems, and effective ‘anonymisation’ of personal data. Research in these areas must be pursued to ensure that effective solutions are available as soon as possible” (page 31).

ESRIF also have as a key message “the promotion of a security by design approach in any newly developed complex system or product, ensuring that security is addressed at the point of conception, as it has been the case for safety by design”.

This could be considered as a new research and innovation challenge embedding from scratch both privacy and security instruments being of equal importance and necessity in the process from concept and design to system development and operation. Maybe it would call for a new term to clarify this research and innovation approach ? For instance: “privacy and security integration by design” ?

From the report I would also like to mention the key message that “education and scenario-based training contribute significantly to the overall acknowledgement and recognition that security is a common responsibility of all stakeholders, especially, policymakers, regulators and citizens.” In a recent  post  I have pinpointed the importance of education and learning in regard to privacy and data protection due to the same reasons.

I have also given special attention to the reports statements about biometrics in a post (in Danish) on the blog of Danish Biometrics appreciating in particular the message that ” The EU Commission itself has classified biometrics as a privacy enhancing technology and it is understood that the Commission would wish biometric technologies to be developed more towards the preservation of users’ privacy”.

I highly recommend reading the report which can be downloaded here.

Read the preliminary reaction of the EU Commission to the ESRIF final report here.

Er Præsident Obama’s tale vendepunktet i kampen mod terror ?


 Præsident Barack Obama  Official White House photo by Pete Souza

USA´s præsident Barack Obama holdt d. 21. maj 2009  en tale med titlen “Protecting Our Security and Our Values”. Talen blev givet i historiske og tankevækkende rammer, nemlig i nationalarkivets skyhøje marmor og kalkstens rotunde i Washington, som bl.a. udstiller den originale amerikanske uafhængighedserklæring udstedt den 4. juli 1776.

I sin tale, der indledes med, at “These are extraordinary times for our country” præsenterer præsident Obama sin tilgang til bekæmpelsen af terrorisme i forhold til amerikansk lov og amerikanske værdier og han skitserer de eksisterende problemer og de udfordringer, der er for at løse dem.

Efter at have nævnt de skridt der er taget siden 2001 i kampen mod ekstremister, herunder en bedre beskyttelse af USA´s grænser, et øget beredskab overfor eventuelle fremtidige angreb og en global ikke-spredningsordning, der skal forhindre at verdens farligste mennekser skal få adgang til verdens mest dødelige våben, fastlår præsidenten, at alle disse initiativer er nødvendige for at hodle USA sikker. Og han fortsætter:

“Men jeg mener med hver fiber i min krop, at i det lange løb vil vi ikke kunne holde dette land sikkert, medmindre vi mobiliserer kraften i vores mest fundamentale værdier. De dokumenter, vi opbevarer her i salen , uafhængighedserklæringen, forfatningen, Bill of Rights, er ikke bare ord skrevet på gammelt pergament. De er grundlaget for frihed og retfærdighed i dette land, og et lys, der stråler for alle, der søger frihed, retfærdighed, lighed og værdighed i verden.”

Længere henne i talen, fastslår Obama, at Bush-regeringen foretog en række forhastede beslutninger, der selvom de var motiveret af et oprigtigt ønske om at beskytte det amerikanske folk, imidlertid også alt for ofte har været baseret på frygt i stedet for fremsyn.

Og han fortsætter: “Med andre ord, vi er kommet ud af kurs…. Lad mig sige det helt klart: Vi er virkelig i krig med al Qaeda og deres allierede. Vi har brug for at opdatere vores institutioner til at håndtere denne trussel.  Men vi må gøre det med en varig tillid til retsstaten og en retfærdig rettergang; i kontrol og balance og ansvarlighed.”

Herefter koncentrerer Obama sig meget om sin beslutning om at lukke Guantanamo fængslet og hvorledes det skal finde sted. Herom vil jeg ikke gå i detaljer i denne sammenhæng selvom beslutningen i høj grad er manifestationen på præsidentens nye holding til retssikkerhed.

I slutningen af sin tale siger Obama,at “det amerikanske folk er ikke ekstremister og de vælger os ikke for at have en rigid ideologisk holdning til vore problemer. De ved, at vi ikke behøver at ofre vores sikkerhed for vores værdier, og heller ikke at give afkald på vores værdier for vores sikkerhed, så længe vi tilgår vanskelige spørgsmål med ærlighed, bekymring og en dosis af almindelig sund fornuft.”

Det centrale budskab i præsidentens tale, der på formidabel vis blev understreget af de pompøse omgivelser og effekten af den rungende genlyd den kastede af sig i den store kuppelsal er , at der ikke er nogen modsætning i at forsvare de amerikanske værdier og samtidig beskytte nationens sikkerhed.

For mig at se, er talen den vigtigste præsident Obama endnu har holdt indtil dato. Den vil få kolossal psykologisk betydning og efter min bedste overbevisning indvarsle en ny holdning til terrorkampen og overholdelsen af menneskerettighederne ikke alene i USA men også i resten af verden. Det er ikke kun fordi det er indehaveren af verdens mægtigste embede der siger det, men fordi det netop er Barack Obama. For han mener det alvorligt. Det er ikke blot symbolpolitik. Overalt i verden vil menneskerettighedsorganisationer få medvind og kunne presse regeringer og politikere, som sikkert også selv visse steder vil  lade sig inspirere og anspore til at tage beskyttelsen af menneskerettighederne mere seriøst i forhold til kampen mod terror. Der er ikke nogen tvivl om, at retsbeskyttelsen for det enkelte individ ikke vil blive svækket yderligere, men tværtimod vil blive styrket respektive genoprettet og bekæmpelsen af terror vil blive mere afbalanceret i forhold til menneskerettighederne generelt og herunder i forhold til privacy og persondatabeskyttelse. Danmark vil ikke være nogen undtagelse. Denne indstilling vil givetvis også blive fremmet af den kendsgerning, at den internationale terror vurderes at være aftagende fremover i takt med, at Al-Qaeda-netværket mister opbakning samtidig med at chokvirkningen fra 11/9 er ved at lægge sig.

Som forekæmper for menneskerettigheder og privacy er der derfor rigtig god grund til at være optimist.

Se video med hele præsident Barack Obama´s tale nedenfor.

Vodpod videos no longer available.

Privacy skal gøres til et offentligt anliggende og tiden er inde nu


træpåplæne 

Jeg ser meget gerne, at privacy sættes i et større perspektiv som den menneskeret den er og at vi sætter en ny dagsorden. En dagsorden med en holistisk tilgang til menneskerettighederne forfatningsmæssigt, lovgivningsmæssigt og sidst men ikke mindst etisk.

Det er vigtigt både med en moderne og konsekvent lovgivning, men også en ajourført grundlov, som kan udtrykke nationens grundholdninger (og modvirke lunefulde politikere). Forfatningen bør desuden ikke alene tage højde for de især efter 2. Verdenskrig gennemførte internationale konventioner, men også være på forkant med den teknologiske og til dels samfundsmæssige udvikling. En proaktiv eller progressiv retsindstilling er nødvendig fordi samfundet udvikler sig med rivende fart, kulturelt, politisk, økonomisk og teknologisk. Selvom det bliver sagt gang på gang og på trods af den aktuelle diskussion om global opvarmning, klimaforandringer, økonomiske konsekvenser af finanskrisen, den internationale terrorisme, de daglige krænkelser af menneskerettighederne verden over, så tror jeg ikke at det er gået op for ret mange af os, at vi faktisk lever i en globaliseret verden, hvor dét der sker på den anden side af jordkloden kan få umiddelbar indflydelse på vor egen hverdag.

Men det er ikke nok alene med en retsregulering medmindre det etiske grundlag også manifesteres. Det forudsætter efter min mening en ny bevidsthedsgørelse af hver af os og vor egen menneskelige værdighed. En sådan erkendelse er allerede at spore og er selvsagt en løbende proces, som kun kan holdes i gang og stimuleres, såfremt vi hver især som individ hele tiden er vort ansvar bevidst. Vi må ikke glemme, at selvom menneskerettighederne i sagens natur er rettigheder, så betyder det ikke at vi kan fralægge os et ansvar for vor moralske adfærd. Vi må så at sige tage skæbnen i egen hånd. Når alt kommer til alt vil erkendelsen være dét som bærer os videre mod et mere civiliseret og bæredygtigt samfund som vi kan være stolte af for nu at være lidt højtidelig her ved årsskiftet til 2009. Det burde jo være sådan at vi handler fordi vi mener det er moralsk rigtigt og ikke fordi det står i loven alene. Det er selvfølgelig en relativ urealistisk og i manges øjne naiv idealisme, men at tjene et ideal behøver ikke nødvendigvis at være forbundet med himmelflugt, sålænge man gør sit bedste for at efterleve idealet i hverdagen uden at forfalde til fanatisme eller fantasteri. Det er indlysende nødvendigt med gode love, men et eller andet sted føles det alligevel som et nederlag for et samfund, når vi skal slå hinanden i hovedet med paragraffer for at få ret. Hermed være utalt om denne ret så også vil blive opfattet som retfærdig, når det kommer til stykket.

Jeg anbefaler derfor en folkelig debat som en del af en national handlingsplan, der også skal inkludere et nyt målrettet forsknings-, udrednings- og rådgivningsprogram, som sætter fokus på privacy med temaer som:

• Udvikling af metodologi, idet begreber og definitioner er alt for diffuse og usammenhængende.
• Udvikling af generelle privacy principper til brug for enhver organisation (Fair Information Principles).
• Udvikling af værktøjer til brug for privacy konsekvensanalyser (Privacy  Impact Assessment) for al fremtidig
lovgivning og reformarbejde, som involverer persondata.
• Udvikling af principper for Identity Management (IdM) i relation til privacy og databeskyttelse.
• Udvikling af designværktøjer og samtidig igangsætning af konkrete dokumentations- og proof of concept-projekter om Privacy Enhancing Technologies (PETs eller privatlivsfremmende teknologier)
og Transparency Enhancing Tools (TETs) med særligt henblik på ambient intelligence (AmI). Ideen er at PETs og TETs ikke skal boltes på, men være en indbygget del af ICT løsningen fra start (“baked in” privacy). Disse forskningsprojekter har det overordnede mål at gøde jorden for udvikling af en ny dansk vækstindustri.
• Deltagelse i en surveyundersøgelse til afdækning af danskernes grundlæggende holdninger og værdier til menneskerettighederne.
• Deltagelse i forskningsprojekter som opstiller principper for sikring af menneskerettighederne og deres hybriddiskurser i forhold til kampen mod terror og den generelle kriminalitetsbekæmpelse. Et konkret bidrag kan være en videreudvikling af konsekvensanalyser som ikke alene tager højde for informationsprocessen, men går videre med henblik på at konfigurere værdier ved hjælp af en såkaldt overvågnings-konsekvensanalyse.  Hermed menes en proces som identificerer, forudser og  forholder sig til en potentiel privacy indflydelse på en konkret overvågningsoperation.

Det sidste tema anses som yderst aktuelt og relevant for Dansk Privacy Netværk, som med sine tværfaglige eksperter kan deltage med lødig viden og innovation. Temaet vil være et glimrende bidrag til den vigtige værdikamp og være inspirator for den overordnede politiske og ikke mindst folkelige debat om menneskerettighedernes rette placering i samfundet.

Afslutningsvis kan jeg ikke undlade at bemærke, at dagen idag bærer i sig historiens vingesus, idet Isaac Newton blev født d. 4. januar i 1643 (GC). Med sit værk  Mathematical Principles of Natural Philosophy (1687) viste Isaac Newton, at kun en tålmodig og skeptisk forskning kunne frembringe resultater. Han gjorde dermed op med datidens religiøse dogmer og åbenbaringer og blev en energikilde for hele oplysningstiden.   

Knowing trees, I understand the meaning of patience. Knowing grass, I can appreciate persistence. Hal Borland, American, Author