EU-Rådet godkender notifikationspligt ved databrud


eulogo

På  et rådsmåde d. 26. oktober 2009 er det nu, blandt andre emner,  vedtaget at indføre en pligt til at offentliggøre brud på persondatasikkerheden.

Teknisk set er der tale om at styrke og forbedre forbrugerbeskyttel-sen i direktiv 2002/58/EF (direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation), som hidtil er blevet implementeret i dansk lov ved lov nr. 450 af 10. juni 2003 om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet.

I den af EU-Rådet og Europa-Parlamentets fælles begrundelse for ændring af det oprindelige dirketiv slås det fast, “at det er nødvendigt at sikre, at der tilbydes forbrugerne og brugerne den samme beskyttelse af privacy og personoplysninger, uanset hvilken teknologi der anvendes til at levere en bestemt tjeneste.”

Herefter nævnes det, “at de kompetente nationale myndigheder bør fremme borgernes interesser og bl.a. bidrage til at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. Derfor bør de nationale myndigheder have de nødvendige midler til at udføre deres opgaver, herunder tilstrækkelige og pålidelige data om sikkerhedshændelser, der har bragt personlige oplysninger i fare. De bør overvåge serviceudbydernes foranstaltninger og udbrede best practice for udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester. Udbyderne (ISP’ere) skal derfor registrere brud på datasikkerheden med henblik på en yderligere analyse og evaluering af myndighederne.

Fællesskabsretten [persondataloven i Danmark] pålægger den registeransvarlige pligter for behandling af personoplysninger, herunder en forpligtelse til at iværksætte fornøden teknisk og organisatorisk beskyttelse mod for eksempel tab af data. De krav til anmeldelse af databrud, som er indeholdt i direktiv 2002/58/EF (direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) strukturerer hvorledes myndighederne og berørte personer skal underrettes, når  persondata er blevet kompromitteret.

Underretningspligten er begrænset til databrud for så vidt angår den elektroniske kommunikationssektor. Men underretning af sikkerhedsbrud afspejler borgernes generelle interesse i at blive informeret om sikkerhedssvigt, som kan resultere i at deres personlige data går tabt eller på anden måde kompromitteres, samt af de forholdsregler, der er eller bør være til rådighed med henblik på at minimere et muligt økonomisk eller socialt tab, der kunne være en følge af disse fejl.

Brugernes interesse i at blive underrettet er klart ikke begrænset til den elektroniske kommunikationssektor og derfor bør der eksplicit gælde et obligatorisk krav om notifikationanmeldelse for alle sektorer og bør derfor gennemføres som en prioritet på EU-niveau. Derfor bør Kommissionen i samråd med den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, tage passende skridt til straks at tilskynde hele Fællesskabet til at anvende principperne om underretning af databrud som reguleret i direktiv 2002/58/EF, uanset hvilken sektor eller den type oplysninger der er tale om.

Et databrud kan, hvis det ikke adresseres rettidigt og på en hensigtsmæssig måde, resultere i store økonomiske tab og social skade, herunder identitetstyveri for den berørte person. Derfor skal internetserviceudbyderen, lige så snart han er blevet klar over, at et sådant brud har fundet sted, underrette dette til den relevante nationale myndighed. De personer hvis data og privacy kan blive berørt af bruddet, skal straks underrettes med henblik på at give dem mulighed for at træffe de nødvendige forholdsregler. Et brud skal betragtes som at have en negativ indvirkning på en persons data eller privacy, såfremt det kan resultere i f.eks. identitetstyveri, fysisk skade, ydmygelse eller tilsværtning af omdømme i forbindelse med brugen af kommunikationstjenesten. Notifikationen skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, som udbyderen har truffet for at håndtere bruddet, samt anbefalinger til den berørte person.”

Det fremhæves envidere “at myndigheder og domstole i medlemsstaterne ikke kun bør fortolke den nationale lovgivning i overensstemmelse med selve direktivet, men også sikre, at fortolkningen ikke strider mod de fundamentale frihedsrettigheder eller generelle fællesskabsretlige principper, såsom proportionalitetsprincippet.”

Rådets beslutning om indførelse af et krav om underretning ved databrud har været ventet et stykke tid efter at der først var opstået uenighed mellem Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen om direktivets rette udformning. Processen er endvidere blevet fremskyndet på baggrund af en lang række aktuelle sager om databrud, som mere eller mindre tilfældigt er kommet til offentlighedens kendskab.

Der er imidlertid ikke i første omgang tale om et generelt krav, som mange ellers havde håbet på, og den omstændighed at f.eks. e-banking og online shopping ikke er omfattet, vil begrænse konsekvenserne af påkravet betydeligt. Men det er værd at bemærke, at den førnævnte hensigtserklæring om at arbejde for en mere generel notifikationspligt givetvis vil bane vejen for en mere omfattende regulering på sigt og dermed en strammere databeskyttelse i EU.   

Derudover henstår der stadig en udmyntning af principperne i konkret lovgivning. Der kan allerede nu rejses spørgsmål om hvorledes et databrud skal defineres, hvem og hvorledes der skal gives underretning osv.  Hvornår reglerne vil få virkning i Danmark er det svært at udtale sig om i dag,men det er højst tænkeligt at en endelig lovgivning vil afvente EU-Kommissionens policy-udspil i 2010 om at styrke internet- og informationssikkerheden, som sandsynligvis også vil omfatte en udvidet notifikationspligt ved databrud.

Der er tale om et første og vigtigt skridt, som fortalere for privacy vil anerkende. Der har imidlertid været udtrykt betænkeligheder fra industrien, som anser kravet som  bureaukratisk og fordyrende.

Om de relevante bevæggrunde for indførelse af en notifikationspligt ved databrud kan i det store og hele henvises til  Rådet for Større IT-Sikkerheds brev 25. maj 2009 til videnskabsminister Helge Sander.  Download direktivforslaget her.