Idekatalog for Privacy Forum offentliggjort


it-protection

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har taget initiativ til at sammensætte et åbent Privacy Forum. Privacy Forums møderække er afsluttet juni 2007, og Privacy Forum har arbejdet med en række bud på privacy-initiativer, som igår er blevet offentliggjort i et samlet idekatalog.

Privacy Forum har arbejdet udfra et behov for:

at analysere mulighederne for en samfundsmæssig hensigtsmæssig it-anvendelse og udnyttelse, der respekterer privatlivssfæren.
et bedre marked for tryghedsfremmende teknologier (Privacy Enhancing Technologies) som kryptering mv.
at give borgerne relevant viden om emnet.

Arbejdet er foregået i fire arbejdsgrupper under følgende overskrifter:

Forskning og Innovation
Regulering og Arkitektur
Awareness
Internationalt

Af særlig interesse fra idekataloget kan nævnes, at arbejdsgruppen International, anbefaler “Oprettelse af et forum til ”Gensidig Orientering om Privacy-spørgsmål i Internationale Fora” (GOPIF) med deltagelse af repræsentanter fra danske organisationer og myndigheder. Det foreslås, at IT- og Telestyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsbetjening for dette forum. Formålet med GOPIF vil være at sikre et forum, hvor der vil kunne drøftes problemstillinger om dansk privacy-arbejde i internationale fora, hvor erfaringer og ”best practice” udveksles mellem deltagerne, og hvor særlige danske synspunkter i relation til privacy vil kunne fremmes. Deltagerkredsen anbefales at bestå af repræsentanter for danske organisationer og myndigheder med arbejde i internationale privacy-relaterede fora.”

Arbejdsgruppen Forskning og innovation under Privacy Forum har arbejdet med privacyforskning og -innovation fra fire forskellige vinkler. Det drejer sig om:
1) Privacy awareness blandt forskere,
2) identifikation af områder for forskning i privacy,
3) finansiering af privacyforskning, samt
4) organisering og netværk

Generelt bemærkes, at gruppens indstilling er, at forskning i privacy skal styrkes. Derudover skal privacyforskning bidrage med ny viden på området og have fokus på PET-teknologier. Endelig bør privacyforskningen se på trade-offs mellem privacy og it-sikkerhed, såfremt et sådan eksisterer.

Arbejdsgruppen anbefaler stiftelse af en national privacy-pris og afholdelse af en privacy-konference. Prisen foreslås givet til en forsker, en samfundsdebattør, eller en innovativ virksomhed på privacy-området, mens konferencen, gerne med international deltagelse, skal være med til at sikre opmærksomhed fra såvel pressen som det politiske system. Privacy-konferencen vil kunne holdes i regi af DI/ITEK, og henvende sig til virksomheder, det offentlige og forsknings- og universitetsmiljøer. Konferencen bør støttes økonomisk af Videnskabsministeriet.

Det anbefales endvidere, at Videnskabsministeriet udvikler en strategi for at sikre tilstrækkelig viden og awareness blandt forskere, udviklere, det politiske system, kunder i den offentlige sektor og virksomheder i den private sektor.

Download idekatalog.