Betænkning afgivet af canadisk parlamentsudvalg anbefaler forbedringer af privacy


Canada_flag

Det canadiske House of Commons stående udvalg for informationsadgang, privacy og etik, har d. 10. juni udgivet en betænkning, som fokuserer på udvalgets svar på 12 anbefalinger af den canadiske privacy kommissær til en reform af Privacy Act.

Den canadiske privacy lov fra 1983  beskytter den enkeltes personlige information ved at fastsætte regler for hvorledes data indsamles, opbevares og bruges. Loven fastsætter endvidere en ret til at få oplyst offentlig information om én selv samt institutionaliserer en såkaldt privacy kommissær (kan dels sammenlignes med det danske datatilsyn). Loven er imidlertid ikke blevet revideret i 26 år.  

“ Privacy Act  er en vigtig del af kvasi-forfatningsmæssig lovgivning, som beskytter canadiernes privacy-rettigheder. I en tidsalder med en rivende teknologisk udvikling, skal en reform af loven nøje undersøges og overvejes. Med betænkningen starter udvalget nu en dialog med den ansvarlige minister om den lovgivning, som vi håber vil få høj prioritet” udtaler udvalgets formand Paul Szabo fra Liberal Party of Canada.

Udvalget støtter således, at den nuværende lov skal udvides til at omfatte nye teknologier, som f.eks. live-overvågning af kamera-feeds samt DNA prøver af mistænkte. Den nuværende lov dækker nemlig kun indhentet og registreret information, som f.eks. dokumenter, magnetbånd samt computerfiler. 

Endvidere bakker udvalget op om forslaget om, at privacy kommissæren påtager sig en uddannelsesfunktion og at offentlige myndigheder skal aflægge rapport til parlamentet om deres privacy. 

Derudover støtter udvalget ideen om, en ny regel, som pålægger myndigheder at beskytte personlig information med passende forholdsregler.

Men udvalget dels underkender dels afstår fra at tage stilling til flere af de øvrige 12 anbefalinger, som privacy kommissæren betragter som ”quick fixes” af Privacy Act her og nu. Privacy kommisæren ønsker imidlertid en helt gennemgribende revision af loven, men erkender at dette ikke er muligt i den nuværende situation.

For eksempel prioriterer parlamentsudvalget ikke, at der er et behov for at indføre såkaldte privacy konsekvensanalyser (PIA´s) af love og systemer ligesom et forslag om, at indføre en såkaldt ”nødvendighedstest”, som myndighederne skal gennemføre for at demonstrere behovet for at indsamle personlig information, heller ikke fandt lydhørhed.

Betænkningen anbefaler i øvrigt, at loven revideres hver 5. år.

I et høringssvar til udvalget påpeger det canadiske advokatsamfund (Canadian Bar Association), at loven i sin tid trådte i kraft før fremkomsten af teknologier som elektronisk data match, biometriske identifikatorer som fingeraftryk og iris scanning, afkodning af gener samt satellitovervågning (GPS).

Betænkningen er endnu en i rækken af bidrag, som for tiden ser dagens lys. Canada betragtes af mange som et foregangsland med hensyn til privacybeskyttelse, men loven fra 1983 er ikke fulgt med tiden, som det påpeges af et af parlamementsmedlemmerne.
Selvfølgelig kan man ikke direkte sammenligne canadiske retsforhold med danske, men det interessante er at hæfte sig ved de principielle overvejelser, der er oppe i tiden og disse principper følger en international trend om større privacy bevågenhed, som også Danmark bør forholde sig mere konsekvent til.

Betænkningen kan downloades her.